هاست ویندوز

هاست ویندوز ایران 1-WINCloud

فضا >> 5 GB
پهنای باند >> 30GB
کنترل پنل>>
>>%10
>>1GB
هارد DISK NVMe >>
گواهینامه SSL رایگان>>
SQL Server Enterprise >>
پایگاه داده>> 1عدد
APP Pool اختصاصی >> دارد
DotNetFramework>> 5
SQL Storage>> 5 GB
Asp.net Core >> دارد
Remote SQL >> دارد
دامنه ملی رایگان >>
پارک دامین>> 2 عدد
ساب دامین >> 5 عدد
تعداد سایت >> 1
اکانت ایمیل >> 5 عدد
FTP اکانت >> 5 عدد
بکاپ گیری ابری>> دارد
دیتا سنتر >>

هاست ویندوز ایران 2-WINCloud

فضا >> 7 GB
پهنای باند >> 50GB
کنترل پنل>>
>>%10
>>1GB
هارد DISK NVMe >>
گواهینامه SSL رایگان>>
SQL Server Enterprise >>
پایگاه داده>> 1عدد
APP Pool اختصاصی >> دارد
DotNetFramework>> 5
SQL Storage>>7 GB
Asp.net Core >> دارد
Remote SQL >> دارد
دامنه ملی رایگان >>
پارک دامین>> 7عدد
ساب دامین >> 7 عدد
تعداد سایت >> 1
اکانت ایمیل >> 7 عدد
FTP اکانت >> 7 عدد
بکاپ گیری ابری>> دارد
دیتا سنتر >>

هاست ویندوز ایران 3-WINCloud

فضا >> 10 GB
پهنای باند >> 100GB
کنترل پنل>>
>>%10
>>2GB
هارد DISK NVMe >>
گواهینامه SSL رایگان>>
SQL Server Enterprise >>
پایگاه داده>> 1عدد
APP Pool اختصاصی >> دارد
DotNetFramework>> 5
SQL Storage>>7 GB
Asp.net Core >> دارد
Remote SQL >> دارد
دامنه ملی رایگان >>
پارک دامین>> 10عدد
ساب دامین >> 10 عدد
تعداد سایت >> 1
اکانت ایمیل >> 10 عدد
FTP اکانت >> 10 عدد
بکاپ گیری ابری>> دارد
دیتا سنتر >>

هاست ویندوز ایران 4-WINCloud

فضا >> 15 GB
پهنای باند >>
کنترل پنل>>
>>%20
>>3GB
هارد DISK NVMe >>
گواهینامه SSL رایگان>>
SQL Server Enterprise >>
پایگاه داده>> 1عدد
APP Pool اختصاصی >> دارد
DotNetFramework>> 5
SQL Storage>>7 GB
Asp.net Core >> دارد
Remote SQL >> دارد
دامنه ملی رایگان >>
پارک دامین>>
ساب دامین >>
تعداد سایت >> 1
اکانت ایمیل >>
FTP اکانت >>
بکاپ گیری ابری>> دارد
دیتا سنتر >>